Acte Necesare

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

Art. 28 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată,  art. 41-53 din H.G.64/2011

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P.sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei  Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar. Căsătoria se încheie în termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria..  Primarul municipiului, al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Căsătoria se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

 

O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

  1. a) documentul cu care se face dovada identităţii ,în original şi în copie
  2. b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
  3. c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenupţial);
  4. d) documente, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

 

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

- certificatul de despărţenie sau de divorţ eliberat în perioada anilor 1951 - 1960;

- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii

Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soţ;

 

Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:

  1. a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate precum şi documente justificative
  2. b) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea sau după expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate;
  3. c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. (2) , art. 7alin. (2) din Legea nr.4/1953-Codul familiei ,republicată;
  4. d) declaraţie, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei,
  5. e) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea G.P.C.pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţeiunor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă,prevăzute de art.4 alin.2 din Codul familiei.;

 

Proces-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi;

 

În cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român se vor respecta prevederile art.44 lit. f,g,h,i sinteza 2şi 3 din acelaşi articol (după caz)

 

Mai multe informatii
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram