Acte Necesare

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂŢEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂŢEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

DOCUMENTE NECESARE PENTRU CĂSĂTORIA UNUI CETĂŢEAN STRĂIN PE TERITORIUL ROMÂNIEI

 1. I. ACTUL DE IDENTITATE în original şi copie aflat în termen de valabilitate atât la depunerea actelor în vederea căsătoriei cât şi la data oficierii căsătoriei:
 2. Cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător.
 3. Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt,în care să fie aplicată viza de intrarea pe teritoriul României, viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei
 4. Cetăţenii străinii cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente:
 5. document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951.
 6. documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară -protecţie umanitară condiţionată.

4 .Cetăţenii străinii solicitanţi de azil în România  fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.

 1. Pentru apatrizi care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României se legitimează cu paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz, valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei.

Nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României următoarele documente:

 1. documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea „IDENTITATE DECLARATĂ”;
 2. documentul care face dovada statutului de tolerat;
 3. decizia de returnare.

În situaţia în care ofiţerul de stare civilă delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor înscrise în documentele de identitate şi de călătorie prezentate de către viitorul soţ cetăţean străin, este obligat să solicite relaţii, în scris, la Oficiul Român pentru Imigrări ,denumit în continuare O.R.I. sau la formaţiunile sale teritoriale,dacă documentele sunt emise de această instituţie, cu privire la identitatea solicitanţilor şi autenticitatea documentelor prezentate.

 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE în original, copie şi traducere legalizată care vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetăţean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică.

III. CERTIFICATUL MEDICAL PRIVIND STAREA SĂNĂTĂŢII (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători - certificat prenupţial);

 1. ACTE, ÎN ORIGINAL ŞI ÎN COPII TRADUSE ŞI LEGALIZATE, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul, care  vor fi în mod obligatoriu apostilate sau supralegalizate, după caz, dacă acesta nu este cetăţean al vreunui stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică.
 2. DOVADA PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE FOND CERUTE DE LEGEA SA NAŢIONALĂ, PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA. Aceasta poate fi:
 3. documentul eliberat ori autentificatde misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean străin, din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996,republicată cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat,cu completările ulterioare;

2.documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent-maxim 3 luni de la emitere-,oricare au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei

.3. declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public,din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România, pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

 1. cetăţenii statelor care nu pot prezenta dovada menţionată întrucât ambasada statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autorităţile locale competente ale statelor erspective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de către misiunile diplomatice ale acestora acreditate în România.

SITUAŢII SPECIALE

ARABIA SAUDITĂ

Departamentul Consular din Ministerul Afacerilor Externe Saudit a transmis, prin intermediul Ambasadei României la Riad, următoarele precizări cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetăţean al Arabiei Saudite pentru a se căsători cu un cetăţean străin:

 1. Cetăţenii saudiţi care vor să se căsătorească în România trebuie să se adreseze, în primul rând, forurilor de resort din Regat pentru aprobarea căsătoriei;
 2. În cazul obţinerii aprobării, aceasta se transmite Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din ţara unde urmează a se încheia căsătoria, ambasada urmând a elibera o dovadă privind aprobarea căsătoriei.

Menţionăm că, neîndeplinirea acestor condiţii face ca respectiva căsătorie să nu fie recunoscută în Arabia Saudită, iar din punct de vedere al legii române, atrage după sine anularea căsătoriei.

NORVEGIA

„Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti informează prin prezenta asupra schimbărilor survenite în legislaţia norvegiană referitor la înregistrarea documentelor de stare civilă şi că documentul “EKTESKAPSATTEST” a fost înlocuit cu un document eliberat de Centrul Naţional de înregistrare şi este o confirmare a informaţiei înregistrate oficial. Acest document, legalizat cu APOSTILLE de o prefectură din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe ale Norvegiei, întruneşte condiţiile prevăzute de legea norvegiană şi cetăţeanul norvegian care este în posesia unui document care poartă denumirea „CENTRAL NATIONAL REGISTER – confirmation of registered information” se poate căsători în România.

Orice altă dispoziţie legală anterioară emisă de către Ambasadă este, prin urmare, anulată.

ELVEŢIA

În cazul încheierii unei căsătorii în România dintre un cetăţean român şi un cetăţean elveţian, acesta din urmă va prezenta numai un document eliberat de autorităţile din Elveţia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimonială”, document care trebuie să aibă Apostila conform Convenţiei de la Haga din data de 05.10.1961, pentru a fi valabil.

 

 GERMANIA

Cetăţenii germani care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, numai cu Certificatul de capacitate de căsătorie eliberat de către oficiul de stare civilă competent din Germania, în original, pe care a fost aplicată  Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării  actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care  România   a  aderat  prin  O.G. nr.66/1999,  aprobată  prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de notarul public.

 

MOLDOVA

Cetăţenii moldoveni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei în România doar prin eliberarea certificatului de stare civilă de către organele de stare civilă ale Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, sau eliberarea certificatelor de stare civilă de către funcţionarii consulari ai misiunii diplomatice şi consulare ai Republicii Moldova, în colaborare cu instituţia menţionată.

UCRAINA

Conform ordinului Ministrului Justiţiei al Ucrainei nr. 1154/5 din data de 22.11.2007, au fost fost modificate regulile privind înregistrarea actelor de stare civilă în Ucraina, în special în ceea ce priveşte confirmarea stării civile de către cetăţenii Ucrainei în vederea căsătoriei în străinătate.

În temeiul regulilor menţionate, cetăţenii Ucrainei, care locuiesc în străinătate, în vederea înregistrării unei căsătorii şi a  confirmării stării lor civile fac o declaraţie pe proprie răspundere, legalizată de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana în cauză nu este căsătorită.

Totodată, conform art. 13 din Tratatul între Ucraina şi România privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauze civile din data de 30 ianuarie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 3 din 28 februarie 2005, ce a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2006, declaraţiile sus-menţionate trebuie recunoscute de către organele competente ale României, fără a mai fi necesară supralegalizarea acestora.

Astfel, cetăţenii ucraineni care doresc să se căsătorească în România vor prezenta declaraţiile sus-menţionate, legalizate de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, şi nu li se va mai solicita dovada eliberată ori autentificată de către Ambasada Ucrainei la Bucureşti.

ISRAEL

Cetăţenii israelieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente:

 1. Extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne;

Extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne.

 1. Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii să fie recentă( maximum 3 luni de la emitere).

În cazul în care, în extras, la rubrica ”stare civilă”, este trecut „divorţat” sau „văduv”, se vor solicita, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a documentului.

 1. Declaraţie notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o nouă căsătorie.

KUWAIT

Ambasada Statului Kuwait a informat MAE, pentru a se aduce la cunoştinţă tuturor instituţiilor însărcinate cu autorizarea sau legalizarea căsătoriei dintre cetăţenii kuwaitieni şi cetăţenii români, că numai Ambasada Statului Kuwait la Bucureşti trebuie să elibereze aprobare în acest sens (pentru dovada identităţii).

SPANIA

În Spania, starea de separat nu permite încheierea unei noi căsătorii, întrucât sentinţa judecătorească de separare nu desface căsătoria anterioară. Pentru a putea încheia o nouă căsătorie, procedura trebuie dusă până la capăt, adică până la obţinerea sentinţei de divorţ.

OLANDA

Cetăţenii olandezi care se stabilesc în altă ţară sunt scoşi din evidenţele stării civile din Olanda drept pentru care după data la care au fost scoşi din evidenţă aceştia nu mai pot primi un atestat al stării lor civile de la autorităţile olandeze, ei fiind îndrumaţi spre autorităţile în care s-au stabilit. În contextul acestor recomandări cetăţenii olandezi care doresc să se căsătorească în România şi fac dovada şederii pe teritoriul României cu un document emis de către Oficiul Român pentru Imigrări, vor depune la dosarul de căsătorie declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai au o altă căsătorie încheiată şi nedesfăcută.

 1. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română.

 

Formulare Utile
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram